InštalaÄŤnĂ˝ balĂ­ÄŤek pre emcs – SPD klient

Vážení používatelia elektronických služieb finančnej správy!

Na bezproblémové využívanie elektronickej  komunikácie s použitím zaručeného elektronického podpisu pri vybraných službách v rámci colného konania a správy spotrebných daní (systém EMCS) je nevyhnutná inštalácia softvérového vybavenia na vytváranie a podpisovanie elektronických správ a na komunikáciu.
Vzhľadom na skutočnosť, že všetky softvérové produkty (komerčné, podnikové, resp. dodávané colnou správou) budú využívať niektoré spoločné komponenty, predpokladom správnej inštalácie týchto produktov je nainštalovanie základného inštalačného balíčka. Tento inštalačný balíček môžete stiahnuť kliknutím na nasledovnú linku:

https://ekrcis.financnasprava.sk/PublicInstall/InstalacnyBalicek_Deklaranti2016.zip
Po stiahnutí inštalačného balíčka rozbaľte jeho obsah do ľubovoľného pracovného adresára, odkiaľ budete spúšťať samotnú inštaláciu. Pri inštalácii sa riaďte pokynmi uvedenými v priložených dokumentoch. Postup pri inštalácii odporúčame konzultovať s dodávateľom/správcom Vášho softvérového vybavenia.

Ďalším z krokov, ktoré je potrebné vykonať je inštalácia bezpečnostného certifikátu, ktorý Vám zabezpečí vytvorenie bezpečného komunikačného kanála s použitím protokolu SSL. Tento certifikát vrátane návodu na inštaláciu môžete stiahnuť kliknutím na nasledovnú linku:

https://ekrcis.financnasprava.sk/PublicInstall/SSL_Certifikat.zip

 

Certifikát je potrebné nainštalovať v súlade s priloženým návodom. V prípade potreby môžete postup pri inštalácii konzultovať s dodávateľom/správcom Vášho softvérového vybavenia.

Po nainštalovaní všetkých komponentov, ktoré boli zaslané v základnom inštalačnom balíku a SSL certifikátu  môžete otestovať pripojenie na server spustením aplikácie EkrKlient a stiahnutím číselníkov. Na tento účel nie je potrebné prihlásenie používateľa ani použitie kvalifikovaného certifikátu.

V prípade technických problémov kontaktujte útvar technickej podpory (Help Desk) pre systém EKR na čísle : +421 907 702 047

V prĂ­pade, Ĺľe chcete elektronicky komunikovať  v rámci spotrebnĂ˝ch danĂ­ – SystĂ©m EMCS (Excise Movement and Control System), ktorĂ˝ je systĂ©mom na monitorovanie pohybu tovarov podliehajĂşcich spotrebnĂ˝m daniam medzi ÄŤlenskĂ˝mi krajinami EurĂłpskej Ăşnie v reĹľime pozastavenia dane, je potrebnĂ© okrem vyššie uvedenĂ˝ch inštaláciĂ­ produktov nainštalovaĹĄ aplikáciu SPD Klient.

Inštalácia  aplikácie SPD Klient. Inštaláciu spustíte kliknutím na nasledovnú linku:

https://ekrcis.financnasprava.sk/SPDKlient/SPDClient.application

Pri inštalácii sa riaďte pokynmi na obrazovke.
Správnosť inštalácie môžete overiť korektným spustením SPD Klienta v troch krokoch:
A). Spustiť aplikáciu EKR klient.
B). VykonaĹĄ aktualizáciu ÄŤĂ­selnĂ­kov cez voÄľbu „Nástroje – > AktualizovaĹĄ ÄŤĂ­selnĂ­ky“.
C). Po Ăşspešnej aktualizácii ÄŤĂ­selnĂ­kov bez ukonÄŤenia aplikácie EKR klient spustiĹĄ aplikáciu SPD Klient. PrvĂ˝ dokument „Ĺ˝iadosĹĄ o prihlásenie do systĂ©mu EKR“ používateÄľ podpíše pomocou kvalifikovanĂ©ho certifikátu, ktorĂ˝ obsahuje rodnĂ© ÄŤĂ­slo. VlastnĂ­k certifikátu musĂ­ byĹĄ zaregistrovanĂ˝ v elektronickej podateÄľni FR SR ako osoba oprávnená na elektronickĂş komunikáciu s finanÄŤnou správou v mene spoloÄŤnosti.

Pri ďalších spusteniach aplikácie SPD Klient kroky A) a B) nie je potrebné vykonať.

Pri každom spustení SPD Klienta systém overuje, či je k dispozícii novšia verzia. Ak áno, používateľovi systém automaticky ponúkne update (prechod) na novú verziu.

PoužívateÄľská prĂ­ruÄŤka k aplikácii SPD Klient  je k  dispozĂ­cii na stránke www.financnasprava.sk, v sekcii elektronická komunikácia – EMCS.
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Elektronicka_komunikacia/EMCS/SPD.Prirucka.101229.rtf

 

Po spustení APV Ekr klient (z ponuky Štart->Ditec->EkrInterface->EkrKlient) je nutné vykonať nasledujúce činnosti:

z menu Nástroje->Možnosti nakonfigurovať parametre klienta a zmeny uložiť

PodpisovaÄŤ:

  • Uri podpisovej politiky = identifikátor podpisovej politiky nastaviĹĄ na

urn:oid:1.3.158.36061701.1.2.1

  • Algoritmus digitálneho odtlaÄŤku = Názov algoritmu digitálneho odtlaÄŤku nastaviĹĄ sha256

URL adresa pre komunikáciu s EKR :  https://ekrcis.financnasprava.sk/ekrcrsrweb/PortalService.asmx

Zmeny potvrdiĹĄ tlaÄŤidlom – OK

nastavenie SPD Klient

V prípade technických problémov kontaktujte útvar technickej podpory (Help Desk) pre systém EMCS na číslach:


052/714 2812
     052/714 2811      052/714 2806

0905 595 782      0905 595 783